Bestyrelsen / Vedtægter

Vedtægter

Herunder er vedtægterne for Aftenskolernes Samråd som vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. oktober 2006.
Ønskes en kopi af de originale vedtægter kan det rekvireres ved at kontakte samrådet her.
 
 
______________________________________________________________
 
Aftenskolernes Samråd i Sønderborg Kommune

Vedtægt

§1 Navn
Samrådets navn er Aftenskolernes Samråd i Sønderborg Kommune.
Hjemstedet er i Sønderborg Kommune.

§2 Formål
Samrådets formål er:

- at arbejde for at styrke de tilknyttede aftenskolers muligheder for at udøve deres virksomhed inden for den folkeoplysende voksenundervisning

- at varetage aftenskolernes samlede interesser i forhold til politiske beslutningstagere, administrative myndigheder og andre med indflydelse på vilkårene for arbejdet i medlemskredsen.

- at repræsentere aftenskolerne i alle spørgsmål af fælles interesse.

§3 Medlemskab
Enhver godkendt aftenskole, der driver folkeoplysende voksenundervisning i henhold til
Folkeoplysningsloven i Sønderborg Kommune kan optages som medlem i Aftenskolernes Samråd i Sønderborg Kommune.

Såfremt der pålægges medlemmer et kontingent, kan medlemskab gøres betinget af rettidig kontingentbetaling.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes ordinært 1 gang årligt i april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst halvdelen af medlemmerne indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og er beslutningsdygtig, såfremt den er lovligt indvarslet.

Skoleledere og bestyrelsesmedlemmer kan deltage i generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Hver skole/medlem har en stemme på generalforsamlingen.

Til vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Andre forslag vedtages ved almindelig stemmeflerhed. l tilfælde af stemmelighed er forslaget ikke vedtaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men såfremt 1 medlem begærer det, skal afstemningen foretages skriftligt.

§ 5 Dagsorden
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra eventuelle udvalg.
3. Revideret regnskab til godkendelse, herunder fastsættelse af eventuelt kontingent.
4. Indkomne forslag.
5. Valg:
a. formand
b. bestyrelsesmedlemmer
c. bestyrelsessuppleanter
d. revisor
e. revisorsuppleant
6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

§ 6 Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på generalforsamlingen.
Der tilstræbes en bred repræsentation i bestyrelsen, således at flest mulige medlemmer er repræsenteret.
Formanden samt to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
To bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Første og anden suppleant for bestyrelsesmedlemmer vælges for et år.
Revisor og revisorsuppleant vælges for et år.

§ 7 Ledelsen af Aftenskolernes Samråd i Sønderborg Kommune
Bestyrelsen leder arbejdet i Aftenskolernes Samråd i Sønderborg Kommune.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Formanden indkalder til og leder møderne i bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede.

§ 8 Økonomi
Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen fastsætter eventuelle tegningsregler.

§ 9 Opløsning
Aftenskolernes Samråd i Sønderborg Kommune kan opløses på en generalforsamling, såfremt punktet fremgår af dagsordenen. Afstemning om opløsning af samrådet følger reglerne for ændring af vedtægter.

Eventuel formue ved opløsningen tilfalder et eller flere folkeoplysende initiativer i kommunen.
Bestemmelse herom tages af generalforsamlingen.

§ 10 Ikrafttræden
Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. oktober 2006.


Aftenskolernes Samråd i Sønderborg kommune